MOYA OINGCWELE

  • Composed By Everton Mlalazi
  • Arranged By Nigel Nyangombe

Ngi gcwalise oMkhululi, NgoMoya oiNgcwele

U nguMhlobo wethu, Mfeli Woza, woz’ u zakhele

 

CHORUS

Moya oiNgcwele Mina ngi kunxanele

Manjena ngi gcwalise Wena Moya woMsindisi

 

 

Mina ngi buthakathaka, Enyaweni ngoguqa

NguWena wedw’ onamandla, Ngi size ngi yashona

 

CHORUS

 

Wena Moy’ u yaduduza, Inhliziy’ ediniweThina bantu si yafisa, U ze u sigcwalise